Star Micronics Cloud

Terms and Conditions (Malay version)

Terjemahan Terma dan Syarat ini ke dalam Bahasa Malaysia hanya untuk kemudahan rujukan sahaja. Sekeranya terdapat perbezaan antara makna dan ungkapan versi Jepun, versi Jepun yang asli akan berkuasa.

Dikemas kini pada: 15 Julai 2020

1. Sekatan Penggunaan dan Pemilikan 

Semua perkhidmatan yang disediakan melalui laman web ini dan semua halaman dan maklumat di dalam laman web ini dan sebarang bahan yang tersedia untuk dimuat turun (selanjutnya disebut secara “Laman web ini”) adalah hak milik Star Micronics Co., Ltd. (“kami”) dan/ atau anak syarikat, sekutu, vendor, dan pemberi lesennya. Kami memberi anda lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Laman web ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda. Sebagai syarat penggunaan Laman web ini, anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan Laman web ini untuk tujuan yang tidak sah atau dilarang oleh Terma dan Syarat ini.

Sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan Laman web ini akan ditamatkan automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun atau dicetak.

Kandungan Laman ini, keseluruhan atau sebahagian, termasuk teks, gambar, audio, dan video, dilindungi hak cipta dan tidak boleh diedarkan, diubah, dihasilkan semula, atau digunakan, tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu, kecuali anda mungkin memuat turun kandungan dari Laman ke mana-mana komputer tunggal untuk penggunaan peribadi anda, bukan komersial (kecuali berkenaan dengan penggunaan fungsi melekat yang disediakan melalui Laman web ini), dengan syarat anda menyimpan semua notis hak cipta, cap dagangan, dan hak milik lain yang utuh dan mematuhi sebarang perjanjian lesen pengguna akhir yang berkenaan. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, dilarang penggunaan bahan-bahan ini di laman web lain atau persekitaran komputer rangkaian untuk tujuan apa pun.

Semua cap dagangan, tanda perkhidmatan, ikon, dan logo yang digunakan di Laman web ini adalah cap dagangan, tanda perkhidmatan atau logo kami atau pemilik masing-masing kami.

Anda tidak boleh menggunakan sistem automatik (mis. Robot, spiders, dll.) untuk mengakses Laman web ini. Anda bersetuju untuk tidak mengumpulkan maklumat peribadi pengguna lain dari laman web ini atau menjual atau memanfaatkan maklumat tersebut.

Segala hak yang tidak diberikan secara tegas oleh Terma dan Syarat ini atau perjanjian lesen pengguna akhir yang berlaku dilindungi oleh kami dan / atau vendor dan pemberi lesen kami.

Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mengubah, membuang atau mengubah fungsi Laman web pada bila-bila masa. Sekiranya dianggap perlu untuk menghentikan Laman atau sukar untuk menyediakan Laman ini kerana berlaku kemalangan secara paksa seperti bencana alam, atau pindaan atau penetapan undang-undang dan peraturan, atau keadaan lain yang tidak dapat dielakkan, kami dapat menangguhkan Laman web ini tanpa pemberitahuan sebelumnya .

2.Salinan Terma dan Syarat ini

Anda boleh mencetak salinan Terma dan Syarat ini menggunakan butang cetak atau ciri di penyemak imbas anda. Kami mencadangkan menyimpan salinan untuk rujukan masa depan anda. Anda pasti sedar, bagaimanapun, bahawa kami mungkin mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya berlaku perubahan, kami memaklumkan kepada anda mengenai perubahan dan versi Terma dan Syarat yang diubah ini dengan memaparkannya di Laman atau dengan cara lain yang sesuai. Kecuali dinyatakan sebaliknya, versi Terma dan Syarat yang diubah ini akan berkuatkuasa apabila dipaparkan di Laman web. Adalah tanggungjawab anda untuk secara berkala mengunjungi pautan “Terma dan Syarat” di bahagian bawah halaman utama kami untuk mengkaji versi Terma dan Syarat terkini. Anda boleh menggunakan penyemak imbas anda untuk mencetak salinan Terma dan Syarat yang dikemas kini.

3. Sekatan.

Anda tidak boleh dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, (i) menyahkompilasi, membongkar, merekayasa terbalik, atau cuba untuk mendapatkan rahsia perdagangan yang terdapat dalam Laman web ini, kecuali sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan; (ii) menggunakan Laman web untuk mengembangkan produk atau perkhidmatan yang bersaing; (iii) menggunakan Laman web ini untuk tujuan apa pun yang tidak dirancang atau tidak sesuai dengan dokumentasi dalam talian yang kami sediakan; dan (iv) menghapus hak cipta, cap dagangan, hak milik, penafian, atau pemberitahuan amaran yang disertakan atau disematkan di mana-mana bahagian Laman, atau produk atau bahan lain yang disediakan melalui Laman web ini.

4. Kawasan Akses Terhad di Laman web; Pendaftaran; Bayaran.

Kawasan tertentu di Laman mungkin memerlukan pendaftaran, pembentukan akaun, dan penggunaan nama pengguna dan kata laluan untuk mengakses. Anda mungkin juga diminta untuk menerima syarat perkhidmatan tambahan dan membayar bayaran tertentu untuk akses ke kawasan-kawasan tersebut. Semua bayaran tidak termasuk penjualan, penggunaan, cukai dan cukai yang serupa. Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma dan Syarat ini dan apa-apa syarat yang diberikan dengan pendaftaran anda, syarat pendaftaran akan diatur. Dengan mendaftar, anda menyatakan dan menjamin (a) bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih, dan (b) maklumat pendaftaran yang anda berikan adalah terkini, lengkap, dan tepat. Anda bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat pendaftaran untuk memastikan maklumat terkini, lengkap, dan tepat. Kami mungkin menerima atau menolak permintaan pendaftaran untuk Laman ini mengikut budi bicara kami sendiri dan boleh membatalkan pendaftaran dan akaun pada bila-bila masa, tanpa sebab atau pemberitahuan terlebih dahulu. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda dan semua aktiviti yang dilakukan menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda. Anda akan memberitahu kami dengan segera mengenai penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda secara tidak sah. Atas sebab keselamatan, anda akan memastikan anda keluar dari sebarang aktiviti di Laman pada akhir setiap penggunaan anda.

5. Lesen Anda kepada Kami.

Anda memberi kami lesen tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti untuk menggunakan dokumen, maklumat, grafik, data, kandungan, dan bahan lain yang anda muat naik ke Laman (“Kandungan”) untuk tujuan menyediakan Laman ini kepada anda dan perkhidmatan dan fungsi yang tersedia melalui Laman web ini. Anda bertanggung jawab sepenuhnya bahawa kami mendapatkan semua hak, kebenaran, dan keizinan untuk menggunakan Konten untuk digunakan seperti yang dipertimbangkan di bawah Bahagian ini. Kecuali untuk lesen yang diberikan dalam Bahagian ini, tidak ada yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan sebagai memberi kami hak, hakmilik, atau keundungan dalam kandungan anda. Anda memberi kami lesen tidak eksklusif, berkekalan, tidak dapat ditarik balik, dibayar penuh, bebas royalti untuk menggunakan, menyalin, menyebarkan, dan mengeksploitasi data statistik dan agregat lain yang berasal dari penggunaan Laman web dan Kandungan anda (yang “Gabungan” Data ”) untuk tujuan perniagaan kami, termasuk penyediaan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan kami; dengan syarat Data Gabungan digabungkan dengan data yang serupa dari pelanggan kami yang lain dan tidak termasuk (secara langsung atau dengan kesimpulan) maklumat yang mengenal pasti anda atau individu yang dapat dikenali. Data Gabungan tidak akan dianggap sulit atau dimiliki oleh anda.

6. Kewajipan Anda.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, hakmilik, dan keuntungan yang diperlukan untuk menghantar Kandungan anda ke Laman web dan memberikan hak yang diberikan di atas.Anda tidak dibenarkan memberikan Kandungan yang (i) melanggar harta intelek, privasi, publisiti, atau hak lain mana-mana individu atau entiti; (ii) memfitnah, cabul, mengancam, mengganggu, atau menyinggung perasaan; atau (iii) melanggar sebarang undang-undang , atua peraturan.Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau atau meninjau mana-mana kawasan Laman di mana Kandungan pengguna dapat disediakan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ruang sembang, kawasan perbincangan, papan buletin, dan forum pengguna lain. Kami, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab yang berkaitan dengan Kandungan atau akses anda ke atau penggunaan Kandungan pengguna lain, sama ada timbul atau tidak berdasarkan undang-undang hak cipta, fitnah, privasi, cabul, atau sebaliknya. Kami mempunyai hak untuk membuang, mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa notis, Kandungan yang merangkumi sebarang bahan yang dianggap kasar, fitnah, cabul, haram, atau tidak sesuai.

7. Maklum balas.

Anda boleh memberikan cadangan, komen atau maklum balas lain (selanjutnya disebut secara “Maklum Balas”) kepada kami berkenaan dengan Laman web dan produk dan perkhidmatan kami. Maklum balas adalah sukarela. Kami boleh menggunakan Maklum Balas untuk tujuan apa pun tanpa kewajiban apa pun. Sejauh mana lesen diperlukan di bawah hak harta intelek anda untuk menggunakan Maklum Balas, anda memberi kami lesen yang tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, kekal, dibayar penuh, bebas royalti untuk menggunakan Maklum Balas berkaitan dengan perniagaan kami , termasuk peningkatan produk dan perkhidmatan kami.

8. Ganti rugi anda.

Atas pilihan dan permintaan kami, anda akan, dengan perbelanjaan anda sendiri, mengganti rugi, membela, dan menahan kami dan anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan jenama, pembekal, atau rakan sekutu yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang kerugian, kos, kerosakan, liabiliti, dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos pakar yang munasabah), yang timbul dari penggunaan Laman web oleh anda atau berkaitan dengan tuntutan, tindakan atau tuduhan pihak ketiga (a) yang berkaitan dengan cara apa pun untuk transaksi atau pertikaian antara anda dan mana-mana pihak ketiga, (b) berdasarkan atau disebabkan oleh akses yang tidak dibenarkan ke Laman melalui akaun anda, (c) berdasarkan pelanggaran Terma dan Syarat anda yang sebenarnya atau yang diduga, (d) berdasarkan pelanggaran undang-undang anda yang berkenaan atau peraturan mana-mana bidang kuasa, atau (e) yang timbul dari Kandungan anda. Anda tidak boleh membuat penyelesaian atau menetapkan keputusan di atas tanpa persetujuan tertulis dari kami sebelumnya.

9.Penggunaan yang Boleh Diterima..

Anda tidak boleh menggunakan Laman web ini untuk:

 • Muat naik, hantar, hantar e-mel atau sebarkan kandungan lain yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, mengintimidasi, kasar, melecehkan, menyiksa, memfitnah, menghina, lucah, cabul, memfitnah, menyerang privasi orang lain, tidak menghormati, membenci, atau perkauman, dari segi etnik atau sebaliknya;
 • Meniru identiti mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara salah atau dengan cara yang salah menggambarkan hubungan mereka dengan seseorang atau entiti atau membuat persona palsu;
 • Palsu pengepala atau memanipulasi pengecam untuk menyamarkan asal usul kandungan yang dihantar melalui Laman web;
 • Muat naik, hantar, e-mel atau hantarkan apa-apa kandungan yang melanggar hak paten, cap dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak milik mana-mana pihak lain;
 • Muat naik, hantar, e-mel atau hantarkan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau worm atau kod komputer lain, fail atau program yang dirancang untuk melumpuhkan, mengganggu, memusnahkan, mengarahkan, memantau penggunaan pengguna lain, mengehadkan atau menghalang fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
 • Penuaian nama skrin untuk sebarang tujuan;
 • Mengganggu atau mengganggu Laman web atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Laman, atau tidak mematuhi sebarang syarat, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke Laman; atau
 • Muat naik, hantar, e-mel, sebarkan, hantar atau hantar e-mel komersial, iklan, bahan promosi secara pukal atau tidak diminta atau tidak sah, “surat sampah”, “spam”, “surat berantai”, “skema piramid,” atau sebarang bentuk permintaan lain.
 • Berdasarkan budi bicara kami dan tanpa notis, kami boleh membuang kandungan atau bahan lain yang melanggar atau mungkin melanggar perkara di atas. Kami juga dapat menangguhkan atau menghentikan akses anda ke Laman web ini.

10. Notis Pelanggaran.

Kami telah menetapkan individu berikut untuk pemberitahuan kemungkinan pelanggaran hak cipta mengenai Laman web ini:
Star Micronics Co., Ltd.
20-10 Nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka, Japan 422-8654
info@starmicronicscloud.com
Phone: +81 54-263-7111

Sekiranya anda percaya kandungan yang tersedia melalui Laman web ini melanggar hak cipta, berikan maklumat berikut kepada orang yang dikenal pasti di atas:

 1. Tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau ejen yang diberi kuasa;
 2. Pengenalan karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar;
 3. Pengenalpastian bahan yang diklaim melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;
 4. Maklumat mengenai bagaimana kami dapat menghubungi anda (mis., Alamat surat, nombor telefon, alamat e-mel);
 5. Pernyataan bahawa pemilik hak cipta atau ejennya yang sah mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan
 6. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan dibuat di bawah hukuman sumpah palsu, dan, jika ejen memberikan pemberitahuan itu, pernyataan bahawa ejen diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

11. Privasi.

Sila semak Dasar Privasi kami yang terdapat di sini, untuk perincian mengenai cara kami mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan dan menguruskan data peribadi anda.

12. Penafian Waranti.

LAMAN INI, TERMASUK SETIAP KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DENGANNYA ATAU SETIAP PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN LAMAN, DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA”, DENGAN SEMUA FAKTA, TANPA PERWAKILAN ATAU -5- JAMINAN SETIAP JENIS, TETAPI DILAKSANAKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TAPI TIDAK TERBATAS, JAMINAN TERSIRAT TERSEBUT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, MENYENANGKAN TENANG, KUALITI MAKLUMAT, DAN TAJUK / TIDAK BERFUNGSI. ANDA MENJADIKAN JUMLAH TANGGUNGJAWAB DAN RISIKO UNTUK PENGGUNAAN LAMAN ANDA, PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN LAMAN, DAN LAMAN WEB YANG TERSANGAT. TIADA MAKLUMAT LISAN ATAU TULISAN YANG DIBERIKAN OLEH KAMI ATAU WAKIL YANG BERKUASA KAMI AKAN MEMBUAT JAMINAN ATAU DALAM SETIAP CARA MENINGKATKAN SKOP JAMINAN INI.

13.  Had Liabiliti.

KAMI DAN AFFILIATE, VENDOR, LICENSORS, DAN PIHAK KETIGA LAIN YANG DIBERIKAN DI LAMAN INI TIDAK ADA BERTANGGUNGJAWAB ATAU TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDEN, KONSEKUENTIF, KHUSUS, CONTOH, PUNITIVE, ATAU KERUSAKAN LAIN-LAIN (TERMASUK, TANPA BATASAN, MEREKA YANG MENGHASILKAN KEUNTUNGAN HILANG, DATA HILANG, ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) MENGHADAPI ATAU BERKAITAN DENGAN APA-APA CARA KE LAYANAN, PERKHIDMATAN DAN PRODUK YANG BERKAITAN LAMAN, KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM LAMAN, DAN / ATAU SETIAP LAMAN WEB HIPERLANTIK, YANG BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, LAPORAN, ATAU SETIAP LAIN APAKAH ATAU TIDAK DIKENAKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI PEROLEHAN ANDA TERSEBUT UNTUK KEPUASAN DENGAN LAMAN, PERKHIDMATAN BERKAITAN LAMAN, DAN / ATAU LAMAN WEB HYPERLINKED INI UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN DAN / ATAU PERKHIDMATAN INI. UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU TIDAK MUNGKIN MENGENAI PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN, JADI PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

14. Ketepatan dan Integriti Maklumat.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan integriti dan ketepatan Laman, ia tidak menjamin sama ada kebenaran atau ketepatan Laman ini. Ada kemungkinan bahawa Laman ini dapat merangkumi kesalahan tipografi, ketidaktepatan atau kesalahan lain, dan bahawa penambahan, penghapusan dan perubahan yang tidak dibenarkan dapat dilakukan ke Laman oleh pihak ketiga. Sekiranya berlaku ketidaktepatan, harap maklumkan kepada kami agar dapat diperbaiki. Maklumat yang terdapat di Laman boleh diubah atau dikemas kini tanpa pemberitahuan.

15. Pautan atau Petunjuk ke Laman Lain.

Kami tidak membuat pernyataan apa pun mengenai laman web lain yang mungkin anda akses melalui Laman web ini. Apabila anda mengakses laman web bukan Star Micronics , sila fahami bahawa laman web ini bebas dari kami, dan kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan di laman web tersebut. Sebagai tambahan, hyperlink ke laman web bukan Star Micronics tidak bermaksud kami menyokong atau menerima tanggungjawab untuk kandungan, atau penggunaan, laman web yang dipautkan. Terserah anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa apa sahaja yang anda pilih untuk kegunaan atau muat turun bebas daripada barang seperti virus, worm, Trojan horse, dan barang-barang lain yang boleh merosakkan. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dihubungkan ke Laman web, anda melakukannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

16. Peraturan Eksport, Import dan Lain-lain.

Anda memikul semua tanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan Amerika Syarikat dan mana-mana negara lain dari mana anda boleh mengakses Laman berkenaan dengan akses, penggunaan, eksport, eksport semula dan / atau pengimportan mana-mana kandungan Laman web. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak akan mengeksport atau mengimport kandungan Laman ke mana-mana negara yang eksport atau pengimportannya dibatasi berdasarkan undang-undang Amerika Syarikat, bahawa anda bukan warganegara mana -6- negara tersebut, dan bahawa kandungan Laman web tidak akan digunakan dalam reka bentuk, pembangunan atau pengeluaran senjata nuklear, kimia atau biologi.

17. Pilihan Undang-Undang; Tempat.

Terma dan Syarat yang dimeterai ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Jepun. Segala pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul di bawah, di luar, berkaitan dengan atau berkaitan dengan Laman atau Terma dan Syarat ini akan diselesaikan di Mahkamah Daerah Shizuoka. Sekiranya mana-mana Terma dan Syarat dipegang oleh pengadilan atau pengadilan lain yang berwenang untuk tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut akan dibatasi atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan sehingga Terma dan Syarat ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan kesan.

18.  Keseluruhan Perjanjian.

Terma dan Syarat ini, seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa oleh kami, merupakan keseluruhan perjanjian antara kami dan anda yang berkaitan dengan perkara di bawah ini. Peruntukan tertentu dari Terma dan Syarat ini dapat digantikan oleh pemberitahuan undang-undang atau syarat yang dinyatakan secara jelas yang terdapat di halaman tertentu di dalam Laman.

x